Szukaj

Konkurs na logo Szkoły Podstawowej w Zalasewie

logoREGULAMIN KONKURSU NA LOGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALASEWIE

I Organizator konkursu.
1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Szkoła Podstawowa
w Zalasewie.

II Cel i przedmiot konkursu.
1. Cele konkursu:
– ustanowienie logo dla Szkoły Podstawowej w Zalasewie,
– praca na rzecz społeczności szkolnej.
2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych,
reklamowych, korespondencyjnych i promocyjnych.

Cele zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego:
Klasy I – III
4. Edukacja plastyczna. Uczeń:
2) w zakresie ekspresji przez sztukę:
b) podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne),
c) realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych);

Klasy IV – V
Plastyka
2. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę.
Uczeń:
1) Podejmuje działalność twórczą, posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego i innych dziedzin sztuki (fotografika, film) w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki właściwe dla tych dziedzin sztuki);
2) Realizuje projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu wizerunku i otoczenia człowieka oraz upowszechnienia kultury w społeczności szkolnej i lokalnej (stosując także narzędzia i wytwory multimedialne).

III Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. W projekcie uczestniczy każdy uczeń szkoły (klasy I – V).
2. Miejsce pracy:
– lekcja plastyki (klasy IV – V),
– edukacja plastyczna (klasy I – III).
3. Czas trwania: maj/czerwiec 2016 r.
4. Czas realizacji: 1 – 2 godziny lekcyjne.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej w Zalasewie i akceptacją warunków konkursu.

IV Forma prezentacji pracy konkursowej.
1. Uczniowie wykonują prace własnoręcznie.
2. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
– znak należy przedstawić na formacie A4,
– forma plastyczna – dowolna, płaska – bez elementów przestrzennych,
– projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
3. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
– być czytelne i łatwe do zapamiętania,
– być łatwo identyfikowane z naszą szkołą,
– wzbudzać pozytywne emocje,
– składać się:
o tylko z logotypu (stylizacji literowej),
o tylko z elementu graficznego będącego symbolem
o lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
4.Prace należy podpisać:
– imię i nazwisko,
– klasa.

V Miejsce i termin składania prac konkursowych.
1. Prace uczniów klas IV – V zbiera p. Emilia Menzel.
2. Prace uczniów klas I – III zbierają nauczyciele wychowawcy.
3.Prace pozostają u Organizatora.

VI Kryteria oceny prac konkursowych.
1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
– zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
– oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
– czytelność i funkcjonalność projektu,
– estetyka wykonania projektu,
– zgodność z zastrzeżeniami z punktu IV.

VII Ocena prac konkursowych.
1. Prace ocenia i wybiera Kapituła Konkursowa:
– Dyrektor szkoły – Beata Hałas,
– Właściciel Drukarni Swarzędzkiej – Marcin Witecki,
– Przewodnicząca Rady Rodziców – Agnieszka Podgórska,
– Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Aleksander Nowacki,
– Przedstawiciel Rady Pedagogicznej – Emilia Menzel (nauczyciel plastyki).

Kapituła zastrzega możliwość ingerencji w zaprojektowany znak, w uzgodnieniu
z autorem projektu.

VIII Rozstrzygnięcie konkursu.
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę
projektu.
2. Planowana data ogłoszenia wyników 20.06.2016r.
3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły http://www.spzalasewo.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu
w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 1997r., poz.883 z późniejszymi zmianami).