Szukaj

Nauczanie zdalne

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2022 poz. 186) zmienia się organizacja pracy szkoły w dniach od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r.

1.Od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas V-VIII.

2. Zajęcia dla uczniów klas V-VIII prowadzone będą w trybie zdalnym.

3. Oddział przedszkolny, klasy I-IV będą miały zajęcia w trybie stacjonarnym.

4. Świetlica szkolna pracuje bez zmian.

5. Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawność nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenie na odległość, zajęcia edukacyjne zajęcia specjalistyczne i zindywidualizowane ścieżki kształcenia prowadzone będą stacjonarnie na terenie szkoły.

6. Dla uczniów klas VIII szkoła zapewnia konsultacje indywidualne z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. Zgłoszenia na konsultacje uczniowie przesyłają przez platformę Teams do nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne. Nauczyciel wyznacza termin konsultacji.

7. Dnia 31 stycznia br. pracujemy wszyscy w szkole. Od dnia 1 lutego br. ustalimy zasady pracy zdalnej z domu (dotyczy osób pracujących wyłącznie w klasach V-VIII).

8. Zajęcia wychowania fizycznego odbywać się będą na terenie według zasad ustalonych przed feriami ze względu na trwające prace remontowe.

9. Zajęcia etyki odbywać się będą od dnia 7 lutego br.

10. Zajęcia rozwijające kreatywność dla klas 7 odbywać się będą od 7 lutego br.

11. Uczniowie klas IV wchodzą do szkoły wejściem A, wychodzą wyjściem E lub wyjściem A. Zostaje zamknięte wejście D.

12. W czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla klas V-VIII, zajęcia dla uczniów klas IV odbywać się będą w jednej sali lekcyjnej,
z wyjątkiem zajęć języka angielskiego.

13. Przerwy boiskowe dla klas IV będą po 4 i po 5 lekcji. Pozostałe przerwy spędzają w budynku szkolnym.

14. Klasy IV a i IV c zmieniają sale – szczegóły w e-dzienniku. W związku z tym nastąpią zmiany stanowisk dyżurów. Zespół ds. dyżurów przedstawi harmonogram w poniedziałek.