Szukaj

Pedagog szkolny

„Trudnymi dziećmi dorosli nazywają najbardziej wrażliwe i inteligentne dzieci,

 króre natychmiast reagują na bylejakość relacji z dorosłymi”

R. Kantarska-Koper

Na czym polega praca pedagoga szkolnego?

W ogólnym zarysie można powiedzieć, że celem pracy pedagoga szkolnego jest rozszerzanie, uzupełnianie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Pedagog jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi w rejonie swojego działania.

Nadrzędną formą pracy pedagoga szkolnego jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci i rodziców. Polega na pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły.

Zadania szczegółowe wynikają ze specyfiki szkoły oraz środowiska, z jakiego wywodzą się uczniowie.

Pedagog mający w ręku szeroką paletę możliwości działań potrafi rozwiązać niejeden trudny problem. Mając dobre kontakty z instytucjami pomocy społecznej, poradniami psychologicznymi i terapeutycznymi oraz kuratorami sądowymi może pomagać w rozwiązywaniu nawet najbardziej skrywanych problemów rodzinnych uczniów w celu likwidowania przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Mylnym jest spostrzeżenie, że pedagoga w szkole znają tylko „urwisy”. Pedagog jest potrzebny wszystkim dzieciom tym, które należą do grupy tzw. „pewniaków” i tych, które są „szarymi myszkami”. Pomocny jest rownież nauczycielom w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych.

Pamiętać należy, że nie jest jednak cudotwórcą i wielu spraw nie rozwiąże bez współpracy ze strony innych nauczycieli, dyrekcji i rodziców.

Obecnie najważniejszym dokumentem mówiącym o pracy pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

poniedziałek                          8.00-13.00

wtorek                                  8.00-12.30

środa                                    8.00-11.30                  

                                          12.30-13.30

czwartek                               8.00-11.30

piątek                                   8.00-12.30

Indywidualne konsultacje z rodzicami po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Konsultacje telefoniczne z rodzicami/opiekunami w każdy czwartek w godz. 9.50 – 10.30