Szukaj

Rekrutacja 2021/2022

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej (pobierz)

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Swarzędz

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych oparte są na ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), Uchwale Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. i Zarządzeniu Nr WOM.0050.1.8.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 18 stycznia 2021 r.

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwodu szkoły) i wnioski należy rejestrować pod adresem (zobacz), a następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru.  

Nabór elektroniczny dotyczy:

– dzieci 7 letnich (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,

– dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

W przypadku dzieci 6 letnich (urodzone w roku 2015) prosimy rodziców o bezpośredni kontakt z placówką. Warunkiem brania udziału w rekrutacji dziecka jest odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przyjęte Uchwałą Nr XVIII/238/2020  Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

Dokumenty do pobrania – szkoła podstawowa:

  1. Zasady rekrutacji – Uchwała (pobierz)
  2. Harmonogram – Zarządzenie (pobierz)
  3. Określenie kryteriów – Uchwała (pobierz)

 

Rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Swarzędz na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oparte są na ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. J. Dz. U. Z 2020 r. Poz. 910 z późn. Zm.).

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować pod adresem (zobacz) następnie wydrukować  i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.  Nabór dotyczy dzieci z roczników 2015-2018 zamieszkałych na terenie gminy Swarzędz.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. Kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte uchwałą nr xviii/237/2020 rady miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. W sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

Dokumenty do pobrania – przedszkole:

  1. Zasady rekrutacji – Uchwała (pobierz)
  2. Harmonogram – Zarządzenie (pobierz)
  3. Określenie kryteriów – Uchwała (pobierz)

RODO (zobacz)