Szukaj

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zadania terapeuty pedagogicznego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
§ 27. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 
prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się w małych grupach lub indywidualnie. Podczas zajęć terapeutki wspierają uczniów zmagających się z wyzwaniami w opanowaniu niektórych umiejętności, zajmują się korygowaniem i kompensowaniem zaburzeń psychoruchowych oraz stwarzają możliwość rozwoju emocjonalnego, a także społecznego.