Szukaj

Zajęcia logopedyczne

Cele:

 • przeprowadzenie diagnozy logopedycznej i ustalenie terapii indywidualnie dla każdego dziecka
 • terapia logopedyczna polegająca na korekcji zdiagnozowanej wady wymowy.


Zadania:

 • korekta toru oddechowego i siły wydechu,
 • korekta ułożenia narządów artykulacyjnych,
 • opanowanie głosek w zależności od możliwości dzieci,
 •  rozwijanie słuchu fonemowego,
 • ćwiczenia słuchowe (rozróżnianie głosek prawidłowo i nieprawidłowo wypowiedzianych),
 • kształtowanie prawidłowej wymowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej,
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
 • wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń,
 • usprawnianie techniki czytania, pisania i opowiadania,
 • wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności słownej.

Pierwszy semestr rozpoczyna się od diagnozy logopedycznej, która opiera się na badaniu artykulacji, słuchu fonemowego, fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej, pamięci fonologicznej oraz tempa i prozodii mowy.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do zajęć otrzymują zgody na udział w zajęciach logopedycznych do podpisania z informacją o terminie i godzinie zajęć.

W czasie trwania terapii dzieci prowadzą zeszyty, najlepiej formatu A4, w których zapisujemy lub wklejamy ćwiczenia.

Zalecone ćwiczenia należy codziennie utrwalać w domu, ponieważ bez zaangażowania rodziców w ćwiczenia z dzieckiem w domu niemożliwe będzie osiągnięcie założonego celu terapii.

Terapię rozpoczyna się od ćwiczeń języka, podniebienia, zwieracza gardłowego, żuchwy i warg. Konieczne są równolegle prowadzone ćwiczenia oddechowe. W celu urozmaicenia terapii wykorzystywane są piórka, styropian, słomki, piłeczki, baloniki, szpatułki, dmuchajki, fliper logopedyczny, itp.

Następnie rozpoczyna się ćwiczenia przygotowujące narządy mowy do właściwego ich ułożenia przy wymowie danej głoski,

Kolejny etap to ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy:

 • wywołanie głoski w izolacji,
 •  utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w logotomach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach,
 • ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, rymowankach, wyliczankach i powiedzeniach,
 • automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej, opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane,
 • ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem gier logopedycznych i innych pomocy logopedycznych.
Na zajęciach pracuje się również nad dzieleniem wyrazu na sylaby, analizą i syntezą wyrazową, szczególnie w grupie dzieci młodszych.
Semestr kończy się ponowną diagnozą. Dzieci, których mowa jest już prawidłowa, zostają zwolnione i wypisane z zajęć logopedycznych. Oceniane są postępy pozostałych dzieci oraz dobiera się odpowiednie formy i czas terapii na następny semestr.
W drugim semestrze kontynuowane jest wywoływanie kolejnych głosek. Jednocześnie utrwala się zdobyte już umiejętności w grach dydaktycznych, słownikowych, układankach, historyjkach obrazkowych i loteryjkach, by w pełni zautomatyzować wypowiadane wyrazy i wprowadzić je w poprawnej formie do słownika dzieci w mowie spontanicznej. Dzieci uczą się posługiwać głosem w różny sposób, zmieniając tempo wypowiedzi oraz dynamikę.
Na koniec roku szkolnego potrzebna jest diagnoza końcowa i decyzja, które dzieci powinny kontynuować terapię logopedyczną w kolejnym roku szkolnym, a które zakończyły proces rozwoju mowy i mówią poprawnie i zostają już zwolnione z zajęć. Rodzice są informowani o decyzji dotyczącej terapii pisemnie w zeszytach.

PORADY LOGOPEDY DLA RODZICÓW:

Droga Mamo, Drogi Tato!

 • Jeżeli Wasze dziecko ma problemy z wymową pamiętajcie, że nie wystarczą same ćwiczenia u logopedy. Bez Waszego zaangażowania każda terapia skazana jest na porażkę.
 • Wystarczy trochę chęci i 10 – 15 minut dziennie na ćwiczenia.
 • Ustawienie aparatu artykulacyjnego odbywa się do 13 roku życia i w tym okresie korygowanie wad wymowy przebiega bez większych stresów i problemów. Później w terapię logopedyczną trzeba włożyć dużo więcej wysiłku.
 • Im wcześniej zaburzenia mowy zostaną wykryte i ustalony zostanie tok postępowania, tym terapia będzie skuteczniejsza.
 • Mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie na jego powodzenia w szkole.
 • Pozwólcie robić dziecku miny przed lustrem – ćwiczcie język, wargi i żuchwę.
 • Bądźcie cierpliwi i opanowani. Terapia logopedyczna musi potrwać. Na efekty trzeba będzie poczekać, ale na pewno przyjdą.
 • Dostrzegajcie nawet najmniejszy sukces dziecka i cieszcie się razem z nim. Pozytywne motywowanie wzmacnia terapię, ale daje też dziecku poczucie pewności i wiary we własne możliwości.
 • Bądźcie wyczuleni na wymowę Waszego dziecka wszędzie, nie tylko podczas terapii.
 • Nie korygujcie wymowy dziecka przy kimś.
 • Ćwiczyć można wszędzie: w domu, samochodzie, na spacerze i podczas każdej okazji: mycie rąk, układanie zabawek…
 • Nie zmuszajcie dzieci do ćwiczeń podczas choroby czy złego samopoczucia.
 • Sprawcie, aby ćwiczenia logopedyczne nie tylko korygowały wymowę, ale również rozwijały jego słownictwo, wyobraźnię jasność wyrażania myśli i emocji.
 • Czytajcie dziecku krótkie wierszyki, rymowanki i powtarzajcie je z nim.
 • Pamiętajcie: czas przeznaczony na ćwiczenia logopedyczne jest Waszym wspólnie spędzonym czasem i poświęcacie Go swojemu, najkochańszemu dziecku!